Châm Ngôn 7:17 - Bản dịch Truyền thống
Lấy một dược, lư hội, và quế bì, Mà xông thơm chỗ nằm tôi.