Châm ngôn 6:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi giải cứu mình khỏi người như con hoàng dương thoát khỏi tay thợ săn, Như con chim thoát khỏi tay kẻ đánh rập.