Châm ngôn 6:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đờn bà, tất vô tâm vô trí: Ai làm như vậy, khiến cho linh hồn mình bị hư mất.