Châm ngôn 6:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đặng giữ con khỏi người đờn bà ác nghiệp, Và khỏi lưỡi dua nịnh của dâm phụ.