Châm Ngôn 6:24 - Bản dịch Truyền thống
Đặng giữ con khỏi người đờn bà ác nghiệp, Và khỏi lưỡi dua nịnh của dâm phụ.