Châm Ngôn 6:1 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi con, nếu con có bảo lãnh cho kẻ lân cận mình, Nếu con giao tay mình vì người ngoại,