Châm Ngôn 4:23 - Bản dịch Truyền thống
Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.