Châm ngôn 4:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.