Châm Ngôn 4:18 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.