Châm Ngôn 31:28-29 - Bản dịch Truyền thống
28
Con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng:
29
Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy.