Châm ngôn 31:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, Khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ.