Châm Ngôn 31:23 - Bản dịch Truyền thống
Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, Khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ.