Châm ngôn 31:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, Giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ.