Châm Ngôn 31:18 - Bản dịch Truyền thống
Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi; Ban đêm đèn nàng chẳng tắt.