Châm Ngôn 30:5 - Bản dịch Truyền thống
Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài.