Châm Ngôn 3:24 - Bản dịch Truyền thống
Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi; Phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc.