Châm Ngôn 3:1 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, Lòng con khá giữ các mạng lịnh ta;