Châm ngôn 3:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, Lòng con khá giữ các mạng lịnh ta;