Châm ngôn 29:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ gian tà lấy làm gớm ghiếc cho người công bình; Và người ăn ở ngay thẳng lấy làm gớm ghiếc cho kẻ gian ác.