Châm Ngôn 29:25 - Bản dịch Truyền thống
Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự.