Châm Ngôn 29:18 - Bản dịch Truyền thống
Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ; Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay!