Châm Ngôn 29:1 - Bản dịch Truyền thống
Người nào bị quở trách thường, lại cứng cổ mình, Sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa.