Châm ngôn 29:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người nào bị quở trách thường, lại cứng cổ mình, Sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa.