Châm ngôn 28:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.