Châm Ngôn 28:13 - Bản dịch Truyền thống
Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.