Châm Ngôn 27:26 - Bản dịch Truyền thống
Lông chiên con dùng làm áo xống cho con, Giá dê đực dùng mua đồng ruộng.