Châm ngôn 23:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu.