Châm Ngôn 22:27 - Bản dịch Truyền thống
Nếu con không có gì trả, Cớ sao con muốn chúng đoạt lấy cái giường con đi?