Châm ngôn 21:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến; Nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va.