Châm Ngôn 20:27 - Bản dịch Truyền thống
Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, Dò thấu các nơi ẩn bí của lòng.