Châm ngôn 20:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, Dò thấu các nơi ẩn bí của lòng.