Châm ngôn 20:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ nói: Ta sẽ trả ác. Hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con.