Châm Ngôn 20:22 - Bản dịch Truyền thống
Chớ nói: Ta sẽ trả ác. Hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con.