Châm Ngôn 2:9 - Bản dịch Truyền thống
Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, Sự chánh trực, và các nẻo lành.