Châm Ngôn 2:3-5 - Bản dịch Truyền thống
3
Phải nếu con kêu cầu sự phân biện, Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng,
4
Nếu con tìm nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí,
5
Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời.