Châm ngôn 19:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại; Còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.