Châm Ngôn 18:24 - Bản dịch Truyền thống
Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình; Nhưng có một bạn tríu mến hơn anh em ruột.