Châm Ngôn 18:22 - Bản dịch Truyền thống
Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước. Và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va.