Châm Ngôn 18:20 - Bản dịch Truyền thống
Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình; Huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ.