Châm ngôn 16:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhờ sự nhơn từ và chơn thật tội lỗi được chuộc; Và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va người ta xây bỏ điều ác.