Châm Ngôn 16:17 - Bản dịch Truyền thống
Đạo của người ngay thẳng, ấy là lìa bỏ sự ác; Ai canh giữ tánh nết mình giữ lấy linh hồn mình.