Châm ngôn 16:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trái cân và vá cân công bình thuộc về Đức Giê-hô-va; Các trái cân trong bao là công việc của Ngài.