Châm Ngôn 16:11 - Bản dịch Truyền thống
Trái cân và vá cân công bình thuộc về Đức Giê-hô-va; Các trái cân trong bao là công việc của Ngài.