Châm Ngôn 15:5 - Bản dịch Truyền thống
Kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy của cha mình; Còn ai giữ theo lời quở trách trở nên khôn khéo.