Châm ngôn 15:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy của cha mình; Còn ai giữ theo lời quở trách trở nên khôn khéo.