Châm ngôn 14:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ai đi theo sự ngay thẳng kính sợ Đức Giê-hô-va; Còn ai ăn ở tà vạy khinh bỉ Ngài,