Châm ngôn 14:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác; Song kẻ ngu muội ở xấc xược, và có lòng cậy mình.