Châm Ngôn 14:16 - Bản dịch Truyền thống
Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác; Song kẻ ngu muội ở xấc xược, và có lòng cậy mình.