Châm ngôn 13:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết; Nhưng kẻ ngu muội bày tỏ ra sự điên dại mình.