Châm ngôn 13:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ nào khinh lời dạy, ắt bị hư bại; Còn ai kính sợ giới mạng, nấy được ban thưởng.