Châm ngôn 12:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ.