Châm Ngôn 12:25 - Bản dịch Truyền thống
Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ.