Châm Ngôn 12:15 - Bản dịch Truyền thống
Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó; Còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy.