Châm ngôn 11:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong ngày thạnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả; Duy công bình giải cứu khỏi sự chết.