Châm ngôn 11:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.