Châm Ngôn 11:30 - Bản dịch Truyền thống
Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.