Châm Ngôn 11:25 - Bản dịch Truyền thống
Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.