Châm ngôn 11:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người nào bảo lãnh cho người ngoại, ắt bị hại; Nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh, bèn được bình an vô sự.