Châm Ngôn 11:15 - Bản dịch Truyền thống
Người nào bảo lãnh cho người ngoại, ắt bị hại; Nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh, bèn được bình an vô sự.