Châm ngôn 11:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài.