Châm Ngôn 11:1 - Bản dịch Truyền thống
Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài.