Xuất Ê-díp-tô 9:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng vì cớ nầy ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên hạ.