Xuất Ê-díp-tô 6:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta cũng có lập giao ước cùng họ, để ban xứ Ca-na-an cho, là xứ họ đã kiều ngụ như khách ngoại bang.