Xuất Ê-díp-tô 5:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng vua đáp rằng: Các ngươi là đồ biếng nhác, đồ biếng nhác! Bởi cớ đó nên nói với nhau rằng: Hè! đi tế Đức Giê-hô-va!