Xuất Ê-díp-tô 40:34 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ang mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm,